Докторантските и постдокторантските четения са организирани от Катедра “Култура, историческо наследство и туризъм” в УниБИТ. 

Целите на форума са насочени към стимулирането на научния обмен, обогатяването на научното знание за културното наследство и повишаването на мотивацията на участниците за по-нататъшно развитие в научните области, свързани с културното наследство. Участниците имат възможността да представят своите теоретични или практически разработки, свързани с изследването, изучаването, документирането, защитата, популяризирането и препредаването на културното наследство в цялото му многообразие. 

Всички приети доклади се рецензират и публикуват в самостоятелен електронен сборник, съобразен с изискванията на НАЦИД.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
Материално културно наследство:
1. Археологическо наследство
2. Историческо наследство
3. Архитектурно наследство
4. Етнографско наследство
5. Парково и ландшафтно наследство
6. Природно наследство
7. Индустриално наследство
8. Произведения на изящните и приложните изкуства
9. Документално наследство
10. Аудио-визуално наследство
11. Книжовно и литературно наследство

Нематериално културно наследство:
12. Устни традиции и форми на изразяване, включително езика;
13. Художествено-изпълнителско изкуство;
14. Социални обичаи, обреди и празненства;
15. Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
16. Знания и умения, свързани с традиционните занаяти;
17. Жестомимични традиции;
18. Други прояви на нематериалното културно наследство.

ПРОБЛЕМНИ КРЪГОВЕ

1. Изследване и документиране
2. Автентичност и приемственост
3. Достъпност и защита
4. Употреба и злоупотреба: опорочаване, изкривяване, присвояване
5. Правно-нормативни въпроси, в т.ч. аспекти на интелектуалната собственост
6. Културното наследство и образованието
7. Икономически и финансови аспекти
8. Други проблемни кръгове

КОНТАКТИ
Лице за връзка: гл. ас. д-р Тина Петрова
Имейл: KINT@unibit.bg
Адрес: София, 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 119, кабинет 202

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на заявка: 31 май 2022 г.

Селекция на заявки: 30 юни 2022 г.

Изпращане на доклади: 1 септември 2022 г.

Изпращане на постери: 1 септември 2022 г.

Регистрация като слушател: 15 октомври 2022 г.

Провеждане на четенията: 17 ноември 2022 г.

АРХИВ

МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2021

Втори годишни докторантски и постдокторантски четения по проблемите на културното наследство.

Disciplina Variabilis 2021

Разгледайте сборника онлайн

МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2020
MNDV2020
Първи годишни докторантски и постдокторантски четения по проблемите на културното наследство, организирани от катедра “Култура, историческо наследство и туризъм”.
Многоликата наука – Disciplina Variabilis 2020

Разгледайте сборника онлайн

ПРЕЗЕНТАЦИИ 2020
ВИДЕОЗАПИС НА ЧЕТЕНИЯТА 2020

Откриване на Докторантските четенията

Секция 2. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 1. Материално културно наследство (Доклади)

Секция з. Нематериално културно наследство (Доклади)

Секция 1. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 3. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 2. Материално културно наследство (Доклади)

Закриване на Докторантските четенията

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Тина Петрова

гл. ас. д-р

Соня Спасова

гл. ас. д-р

Нина Дебрюне

доц. д-р

СЪТРУДНИЦИ

Ясена Чантова

ас. д-р

Христо Христов

гл. ас. д-р

Надежда Томова

гл. ас. д-р

Арсини Колев

докторант

Дари Апостолова

докторант

Антоний Станимиров

докторант

error: Content is protected !!