ИНСТИТУТЪТ

Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство (ИНИООУЗКИН) – накратко Институт за културно наследство, е създаден с Решение на Министерския съвет на Р България, Постановление № 255 от 01. 11. 2010 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 88, от 09. 11. 2010 г.

ИНИООУЗКИН развива следните дейности:

 1. Провеждане на интердисциплинарни научни изследвания в областта на културното наследство;
 2. Организиране и провеждане на ежегодни студентски практикуми;
 3. Организиране на специализирани магистърски програми;
 4. Осъществяване на сътрудничество с научноизследователски, образователни и културни организации в страната и в чужбина;
 5. Размяна на научни и образователни информационни материали, на покани за участие в национални и международни научни прояви – конгреси, конференции, симпозиуми и други;
 6. Подпомагане обмена на преподаватели, студенти и опит;
 7. Информационна дейност за популяризиране на резултатите от научните изследвания, учебните практикуми и квалификационни курсове;
 8. Експертна и консултантска дейност.

Цялостната дейност на института се осъществява в съответствие с националната политика в областта на културното наследство и европейските образователни ценности, на основата на законодателството на страната в областта на висшето образование и науката и образователната политика на УниБИТ.

Институтът развива своята мисия в следните области на културното наследство:

 • Организация и управление на културното наследство;
 • Археология;
 • Тракология;
 • Антична история, култура и религия на Европейския югоизток и Средиземноморието;
 • Архивно-документално наследство – държавни, общински, ведомствени и лични архиви; документи и сведения с историческа, културна, просветна и възпитателна стойност и други;
 • Културно наследство и екология;
 • Опазване и защита на културното наследство;
 • Културен туризъм и пазарна реализация на културното наследство;
 • Културни институции – музеи, галерии, библиотеки, читалища;
 • Научни изследвания на материалното и нематериалното културно-историческо наследство.

Научните изследвания на института са насочени към насърчаване на интердисциплинарно, междууниверситетско и междуинституционално сътрудничество в областта на културното наследство, намиращо се на територията на страните на:

 • Югоизточния европейски регион, с акцент върху археологическото, религиозното, книжовното, архивно-документалното, и нематериалното културно наследство;
 • Югоизточно европейския средиземноморски малоазийски регион, с тематичен акцент върху тракологията и египтологията.

Дейностите на института се осигуряват от висококвалифициран академичен състав, специалисти и експерти на УниБИТ, както и от външни учени, преподаватели и специалисти в културни и други научни организации в страната и чужбина.

РЪКОВОДСТВО

Валерия Фол

ДИРЕКТОР

доктор на историческите науки, професор

Антична история, култура и религия на Европейския Югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието; тракология; приемственост между Античността и следващите исторически епохи в Европейския Югоизток

 • Стара и средновековна история (втора специалност: философия) – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Кандидат на науките (доктор) по изкуствознание – Институт за изкуствознание – БАН
 • Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по теория и история на културата (древност) – Институт по тракология – БАН
 • Доктор на историческите науки – Институт по тракология – БАН
 • Старши научен сътрудник І степен (професор) – Център по тракология – БАН.
 • 2019 – Научен ръководител „Експедиция Сърнена Средна гора“ – лятна практика за млади учени и студенти 
 • 2018–2023 – Научен координатор за ИБЦТ в инфраструктурен проект ИНФРАМАТ
 • 2018–2023 – Член на екипа на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)
 • 2016–2018 – Научен координатор на ИБЦТ в Общоакадемичен изследователски проект на БАН (22 института и 5 лаборатории) „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността”
 • 2016 – Проект Man–Nature–Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria, по повод отбелязването на 60-ата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО
 • 2000–2017 – Научен ръководител на българо-турски летен университет „Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток–Запад”
 • 2014–2019 – Член на екипа на „Извори за историята на Тракия и траките” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2013–2015 – Член на екипа на „Тракия и Рим” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2013–2019 – Съ-научен ръководител на „Mirabilia” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2007–2010 – Научен ръководител на интердисциплинарен изследователски проект „Мултимедиен модел на тракийските царски гробници в Могиланската могила – гр. Враца”
 • 2008 Научен ръководител на „Strandja Wind Friendship Project” – 2005 Joint Small Projects Fund Kirklareli, Turkey
 • 2007–2009 – Научен ръководител на интердисциплинарен научен проект с международно участие „Подводното археологическо наследство на България – в опасност. Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, промотиране”
 • 2006–2007 – Научен ръководител на проект „Traveling in the time of Thracians”с международно участие
 • 2005–2009 – Научен ръководител на изследователски и музеен проект „The Thracian Cosmos: The Realm of Kings” – UNESCO
 • 2004–2005 – Научен ръководител на международен проект с научна конференция „The Rock Sanctuaries of the Thracians, other peoples of South-Eastern Europe, and Anatolia during the Antiquity” – UNESCO
 • стара история
 • тракология

Нина Дебрюне

зам.-директор

Социализация и оценка на културното наследство, части колекции с културни ценности 

 • Мениджмънт и маркетинг – Колеж на Северозападен Лондон, Великобритания
 • Бакалавър по управление на риска (специалност: застраховане; корпоративни и лични финанси) – Глазгоуски Каледонски университет, Великобритания
 • Магистър по бизнес администрация (специалност: международен мениджмънт) – Юнайтед бизнес инститютс, Брюксел, Белгия
 • Магистър по защита на културното наследство – УниБИТ
 • Магистър по нумизматика и оценка на културни ценности – ЮЗУ-Благоевград
 • Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство (културно наследство) – УниБИТ
 • Доцент по социализация на културното наследство – УниБИТ
 •  
 • 2011-досега – член и ръководител на научноизследователската експедиция в с. Сухаче
 • 2020 -досега –  “Субкултурите като активни субекти на Прехода в България”
 • 2013-2015 – Ръководител на научноизследователската експедиция в с. Емона
 • социализация на културното наследство
 • защита на културното наследство
 • оценка на културното наследств
 • история на музейното дело
 • английски език
error: Content is protected !!