Докторантските и постдокторантските четения за културното наследство са организирани от Катедра “Култура, историческо наследство и туризъм” в УниБИТ. 

Целите на форума са насочени към стимулирането на научния обмен, обогатяването на научното знание за културното наследство и повишаването на мотивацията на участниците за по-нататъшно развитие в научните области, свързани с културното наследство. Участниците имат възможността да представят своите теоретични или практически разработки, свързани с изследването, изучаването, документирането, защитата, популяризирането и препредаването на културното наследство в пълното му многообразие. 

Всички приети доклади се рецензират и публикуват в самостоятелен електронен сборник, съобразен с изискванията на НАЦИД и включен в Националния референтен списък.

тематични области

Материално културно наследство:
1. Археологическо наследство
2. Историческо наследство
3. Архитектурно наследство
4. Етнографско наследство
5. Парково и ландшафтно наследство
6. Природно наследство
7. Индустриално наследство
8. Произведения на изящните и приложните изкуства
9. Документално наследство
10. Аудио-визуално наследство
11. Книжовно и литературно наследство

Нематериално културно наследство:
12. Устни традиции и форми на изразяване, включително езика;
13. Художествено-изпълнителско изкуство;
14. Социални обичаи, обреди и празненства;
15. Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
16. Знания и умения, свързани с традиционните занаяти;
17. Жестомимични традиции;
18. Други прояви на нематериалното културно наследство.

ПРОБЛЕМНИ КРЪГОВЕ

1. Изследване и документиране
2. Автентичност и приемственост
3. Достъпност и защита
4. Употреба и злоупотреба: опорочаване, изкривяване, присвояване
5. Правно-нормативни въпроси, в т.ч. аспекти на интелектуалната собственост
6. Културното наследство и образованието
7. Икономически и финансови аспекти
8. Други проблемни кръгове

контакти

Лице за връзка: гл. ас. д-р Тина Петрова
Имейл: mndv@unibit.bg
Адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 119, каб. 202

МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2023

Четвъртото издание на “Многоликата наука – Disciplina Variabilis” ще се проведе на 16.11.2023 г. в УниБИТ. Към момента се планира присъствено провеждане с възможност за дистанционно участие чрез видео-конферентна връзка. 

Процедура по одобрение: Всички заявки преминават двойно сляпо рецензиране. Решението на селекционната комисия, както и оценката и коментарите на рецензентите, се изпращат на участниците. Пълните доклади също преминават двойно сляпо рецензиране и оценката и коментарите се предоставят на участниците. Препоръките на рецензентите са със силно препоръчителен характер. Във всеки един момент участниците могат да оттеглят заявката или доклада като информират писмено организаторите.

ВАЖНО: През 2023 г. са обявени по-ранни срокове за подаване на заявки и доклади.

Такси: Без такса правоучастие и публикация. Организационният комитет не поема разходи за пътуване и настаняване.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

Покана за участие – БГ, EN

Заявка за участие (онлайн) – БГ, EN

Шаблон за доклади – БГ, EN

Насоки за доклади – БГ, EN

Шаблон за постер – БГEN

Шаблон за презентация – БГ, EN

Важни срокове

Подаване на заявка за участие: 31 март 2023 г.

Селекция на заявки: 15 май 2023 г.

Изпращане на доклади: 15 август 2023 г.

Изпращане на постери: 15 септември 2023 г.

Регистрация на слушател: 1 ноември 2023 г.

Провеждане на четенията: 16 ноември 2023 г.

АРХИВ НА ЧЕТЕНИЯТА

МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2022
Disciplina variabilis 2022

Разгледайте онлайн

Свалете PDF от тук.

Третите годишни докторантски и постдокторантски четения по проблемите на културното наследство, организирани от катедра “Култура, историческо наследство и туризъм”, бяха проведоха на 17.11.2022 г. в УниБИТ. Сборникът с четенията съдържа 30 доклада, подредени в пет тематични секции: 

  1. история и археология, 
  2. книжовно и литературно наследство, 
  3. недвижимо културно наследство, 
  4. нематериално културно наследство 
  5. опазване и съхранение на културното наследство.
ПРЕЗЕНТАЦИИ 2022
МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2021
Disciplina Variabilis 2021

Разгледайте онлайн

Свалете PDF от тук.

Вторите годишни докторантски и постдокторантски четения по проблемите на културното наследство, организирани от катедра “Култура, историческо наследство и туризъм”, бяха проведени на 18.11.2021 г. в УниБИТ. Сборникът с четенията съдържа 21 доклада, подредени в две тематични секции: 

  1. Материално културно наследство;
  2. Нематериално културно наследство. 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 2021
МНОГОЛИКАТА НАУКА - DISCIPLINA VARIABILIS 2020
Disciplina Variabilis 2020

Разгледайте онлайн

Свалете PDF от тук.

Първите годишни докторантски и постдокторантски четения по проблемите на културното наследство, организирани от катедра “Култура, историческо наследство и туризъм”, бяха проведени на 17.11.2020 г. в УниБИТ. Сборникът с четенията съдържа 16 доклада, подредени в три тематични секции: 

  1. Материално културно наследство;
  2. Нематериално културно наследство;
  3. Специален доклад.

Резюмета на докладите може да бъдат свалени тук.

ПРЕЗЕНТАЦИИ 2020
ВИДЕОЗАПИС НА ЧЕТЕНИЯТА 2020

Откриване на Докторантските четения и приветствия

Секция 2. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 1. Материално културно наследство (Доклади)

Секция з. Нематериално културно наследство (Доклади)

Секция 1. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 3. Материално културно наследство (Дискусия)

Секция 2. Материално културно наследство (Доклади)

Закриване на Докторантските четенията

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Тина Петрова

гл. ас. д-р

Нина Дебрюне

доц. д-р

СЪТРУДНИЦИ

Ясена Чантова

гл. ас. д-р

Христо Христов

гл. ас. д-р

Соня Спасова

гл. ас. д-р

Надежда
Томова

гл. ас. д-р

Антоний
Станимиров

ас. д-р

Арсини
Колев

ас. д-р

Дари
Апостолова

докторант

error: Content is protected !!